Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W środę 12 października 2016r, w siedzibie WIT w Warszawie przy ul. Newelskiej 6, odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, dalej jako „SIODO”.

Stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) z inicjatywy 7 Członków założycieli w osobach:

Jarosław Feliński, , dr Włodzimierz Kuzak, Natalia Bender
Michał Tuz, Ewa Felińska, Sebastian Szczerba, Beata Patoka – Szurawska

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, zaszczycił obecnością prof. dr hab. inż. Maciej KRAWCZAK – JM Rektor WIT. Wyraził pełną aprobatę celów działania stowarzyszenia, koncentrujących się na :
1) rozpowszechnianiu idei bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;
2) organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, i wykładów imprez oraz konkursów mających na celu promocję bezpieczeństwa informacji;
3) opiniowaniu ustaw, innych aktów prawnych, podejmowanie inicjatyw oraz zajmowanie stanowisk dotyczących przedmiotu działania Stowarzyszenia,
4) działalności popularyzatorskiej i wydawniczej przedmiotu działania stowarzyszenia;
5) organizowaniu spotkań dyskusyjnych,
6) współdziałanie z Uczelniami w zakresie wymiany doświadczeń edukacyjnych,
7) współpracę międzyregionalną, międzynarodową z innymi osobami i podmiotami oraz współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami, mediami, organizacjami pozarządowymi,

W trakcie obrad, przyjęto uchwały wymagane przepisami prawa o stowarzyszeniach, zatwierdzono Statut SIODO, a także wybrano organy Stowarzyszenia. Członkowie założyciele po ukonstytuowaniu się ww. organu podjęli uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. W skład Zarządu SIODO zostały powołane następujące osoby:

1. Jarosław Feliński – Prezes Zarządu
2. Natalia Bender – Wiceprezes Zarządu
3. Sebastian Szczerba – Skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej SIODO zostały powołane następujące osoby:

1. Beata Patoka – Szurawska – Przewodniczący
2. Michał Tuz – Wiceprzewodniczący
3. Ewa Felińska – Sekretarz

W trakcie dyskusji Prof. M. Krawczak akcentował potrzebę edukacji w zakresie bezpieczeństwa danych w społeczeństwie informacyjnym, wskazując na zagrożenia prywatności, potrzebę szerokiej formuły działań uświadamiających ideę, przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowoczesnych środków przekazu informacji.
Gratulując inicjatywy JM Rektor, życzył stowarzyszeniu aktywności i wielu sukcesów w społecznym działaniu na rzecz krzewienia idei bezpieczeństwa informacji.

JJF