W dniu 23 kwietnia 2018 r.  w Auli Miejskiego Domu Kultury w Policach w obecności ponad 150 osób odbyła się Zachodniopomorska Konferencja Administratorów Danych z tematem głównym „Kompetencje i kwalifikacje osób funkcyjnych w świetle zmian RODO – na miesiąc przed RODO”.

Organizatorem Konferencji była Gmina Miasto Police przy udziale partnerów merytorycznych - Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie oraz  Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Patronem Medialnym wydarzenia było Radio Szczecin.

Gośćmi tego wydarzenia byli Administratorzy Danych z województwa zachodniopomorskiego – Burmistrzowie, Wójtowie oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych JST, a także ich współpracownicy. 

Konferencje otworzyli Pan  Władysław Diakun – Burmistrz Polic oraz Pan Jarosław FelińskiPrezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Pan Prezes SIODO w wystąpieniu otwierającym podkreślił  cel główny wydarzenia jako potrzebę przygotowania obecnych Administratorów Danych, a od 25 maja 2018 r. Administratorów, do realizacji nowych obowiązków wynikających z RODO. Następnie dokonał wprowadzenia w problematykę RODO oraz przedstawił poszczególnych prelegentów Konferencji.

Następnie głos zabrała Jej Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej dr Magdalena Fiternicka – Gorzko, podkreślając w swoim wystąpieniu potrzebę kształcenia specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w obliczu rozpoczęcia obowiązywania RODO w Polsce.

Później głos oddano prelegentom tego wydarzenia.

Pan Przemysław Kuczkowski – radca prawny, administrator bezpieczeństwa informacji - w wystąpieniu pt. „Prawo do prywatności jako wartość konstytucyjna w świetle zmian RODO”, wskazał na współzależność prawa do prywatności, a prawa do ochrony danych osobowych. Wyjaśnił pozycję Podmiotu Danych (jego uprawnienia) oraz obowiązki Administratora w świetle RODO. Końcowo prelegent zasygnalizował zakres zmian w polskich przepisach rangi ustawowej w związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO w Polsce.

Prezes SIODO Pan Jarosław Feliński w wystąpieniu pt. „Zasady funkcjonowania organizacji  po wejściu w życie RODO” podkreślił znaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla działalności podmiotu przetwarzającego dane osobowe, zaakcentował jego status prawny wynikający z RODO. Wskazał na zmianę w podejściu prawodawcy do kwalifikacji IOD wynikającą z art. 37 ust.5 RODO tj. koniecznością posiadania KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, wykazanych w polskim prawodawstwie. Końcowo omówił odpowiedzialność prawną podmiotów przetwarzających dane oraz potrzebę edukacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Pan Przemysław Kuczkowski – radca prawny, administrator bezpieczeństwa informacji-  w wystąpieniu pt. „BIP – przydatny instrument informacyjny RODO” wskazał na wiele funkcji Biuletynu Informacji Publicznej jako oficjalnego publikatora danego podmiotu publicznego. Podkreślił na konieczność publikacji RODO-informacji na BIP-ie, wynikającą z prawodawstwa. Końcowo zaznaczył potrzebę aktualizacji BIP-u.

Pan Grzegorz Holka – informatyk, administrator bezpieczeństwa informacji - w wystąpieniu pt.  „Audyt wg RODO a audyt KRI – analiza porównawcza” wskazał  na zakres, metody i formę audytu zgodnie z polskim prawodawstwem na chwilę obecną oraz po 25 maja 2018 r. gdy będą obowiązywały przepisy RODO. Omówił ponadto tematykę sprawdzeń bezpieczeństwa informacji.

Pani Magdalena Różańska – archiwista, administrator bezpieczeństwa informacji – w wystąpieniu „RODO archiwizacja”  podkreśliła zasady archiwizacji dokumentacji w świetle RODO. Ponadto bardzo szeroko omówiła zmiany polskich przepisów dotyczących tematyki archiwizacji.

Pani Violetta Dąbrowska – urzędnik samorządowy, administrator bezpieczeństwa informacji – w wystąpieniu pt. „ Zadania administratora w procesie organizacji wyborów
 a RODO”
omówiła zadania podmiotów zaangażowanych w proces wyborczy w kontekście ochrony danych osobowych. Ponadto prelegentka omówiła warunki realizacji wyborów zgodnie z RODO. Końcowo wskazała na odpowiedzialność prawną Administratorów Danych, w kontekście obowiązków wynikających z Kodeksu Wyborczego.

Po wyczerpaniu programu oficjalnego zamknięcia Konferencji dokonali Prezes SIODO Pan Jarosław Feliński oraz Rektor WSAP w Szczecinie Pani dr Magdalena Fiternicka – Gorzko, podkreślając potrzebę organizacji takich wydarzeń jak Konferencje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych.

 

Autor: Przemysław Kuczkowski

 

Dodano 2018-05-04 08:52:00, Michał Tuz